شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 55

متن مصوبه

تاریخ
 1400/12/02
اعضای حاضر
 خطمی-امجدیان-خلیل پور-عالمی-شکور-شالی
اعضای غایب
 ابوالحسن شیرمحمدی
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی