شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 49

متن مصوبه

تاریخ
 1400/11/03
اعضای حاضر
 شیرمحمدی--امجدیان-خلیل پور-عالمی-شکور-شالی
اعضای غایب
 خطمی
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی