شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 47

متن مصوبه

تاریخ
 1400/10/28
اعضای حاضر
 همه
اعضای غایب
 هیچ کس
هدف :
 بررسی نامه های وارده و لوایح شهرداری
دسته :
عمومی