شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 4 کمیسیون مالی و حقوقی