شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 3 کمیسیون مالی و حقوقی