شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 3 کمیسیون فنی و عمرانی