شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 2 کمیسیون فنی و عمرانی