شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 1 کمیسیون مالی و حقوقی