شورای اسلامی شهر الوند

صورتجلسه شماره 1 کمیسیون فرهنگی و ورزشی