شورای اسلامی شهر الوند

آرشیو روزانه: 01/04/1395

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه ی کمربندی غربی شهر الوند

1.04.1395
|
0 دیدگاهها
|

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند: صبح روز سه شنبه قبل از جلسه ی شورا، اعضای شورای شهر به همراه مهندس لطفی شهردار الوند از پروژه کمربندی غربی شهر بازدید به عمل آوردن. یدا… لطفی شهردار الوند نیز در این بازدید ضمن تشریح جزییات پروژه به عدم وجود حتی یک نفر معارض در […]