شورای اسلامی شهر الوند

اعضای کمیسیون فرهنگی،اجتماعی،ورزشی

طی صورتجلسه شماره 2 مورخ 1400/05/17 اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر الوند (دوره ششم) به شرح ذیل مشخص شدند.

 

رییس کمیسیون : آقای رضا خلیل پور

اعضای کمیسیون : آقایان : امجدیان ، شکور ، عالمی