شورای اسلامی شهر الوند

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  طی صورتجلسه شماره 6 مورخ 14/6/96  اعضای جدید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر الوند (دوره پنجم) برای نیمه دوم سال 96 به مدت یک سال پس از رای گیری به شرح ذیل مشخص شدند.

– اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

  • خانم بهرامی و آقایان : عبداله پور ، خطمی ، خمسه ، جهانی ، ذاکری