شورای اسلامی شهر الوند

مسئول دفتر شورای اسلامی شهر

نام و نام خانوادگی:  محمود سیف اله زاده

مسئول دفتر شورا ی اسلامی شهر الوند

شرح وظایف :   IMG_3027

1- دریافت نامه ها، اوراق وسایر مکاتبات و پیگیری از طریق مسئولان ذیربط 2- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با ریاست شوار 3- تنظیم اوقات جلسات وکمیسیون ها تعیین شده از طرف ریاست شورا ومطلع ساختن شرکت کنندگان درجلسه 4- ابلاغ دستورات صادره به اشخاص وموسسات ذیربط وواحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده 5- انجام اقدامات لازم درزمینه برقراری ارتباطات تلفنی ونمابری ریاست شورا 6- پیگیری انجام امور وارائه گزارش های فعالیت ها به ریاست شورا 7- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق 8-پیگیری برنامه جلسات، کمیسیونها وتهیه و تنظیم صورتجلسات و نیز پیگیری مصوبات