شورای اسلامی شهر الوند

اعضای کمیسیون صنعت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر الوند:  طی صورتجلسه شماره 6 مورخ 14/6/96  اعضای جدید کمیسیون صنعت شورای اسلامی شهر الوند (دوره پنجم) برای نیمه دوم سال 96 به مدت یک سال پس از رای گیری به شرح ذیل مشخص شدند.

– اعضای کمیسیون صنعت

  • آقایان : ذاکری ، خطمی ، قدمی ، خمسه و خانم بهرامی