شورای اسلامی شهر الوند

کمیسیونهای داخلی شورای شهر الوند (دوره پنجم) و نماینده ها در ادارات شهرستان البرز

تعداد کمیسیونهای داخلی شورای شهر الوند:کمیسون مالی و حقوقی ، کمیسون فنی و عمرانی ، کمیسون فرهنگی اجتماعی، کمیسیون صنعت.

اعضای محترم کمیسیونهای چهارگانه شورای اسلامی شهر الوند دوره پنجم

1- اعضای محترم کمیسیون فنی و عمران

  • آقایان : خطمی ، عبداله پور ، ذاکری ، قدمی ، خمسه و خانم بهرامی

2- اعضای محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

  • خانم بهرامی و آقایان : عبداله پور ، خطمی ، خمسه ، جهانی ، ذاکری

3-اعضای محترم کمیسیون مالی و حقوقی

  • آقایان : عبداله پور ، خطمی ، جهانی و خانم بهرامی

4- اعضای کمیسیون صنعت

  • آقایان : ذاکری ، خطمی ، قدمی ، خمسه و خانم بهرامی

اعضای کمیسیونهای شهرداری و سازمانهای وابسته و ادارات شهرستان البرز

ردیفنام ادارات و سازمانهانام اعضای شورا
1سازمان آتش نشانیجهانی
2سازمان اتوبوسرانیذاکری
3کارخانه آسفالت و بتن کاسپینعبداله پور ، خمسه
4کمیسیون ماده 100 بدویخطمی
5کمیسیون تجدیدنظر خانم بهرامی
6کمیسیون معاملات مالی شهرداریعبداله پور ، خانم بهرامی
7کمیسیون توافقات فنی شهرداری خطمی ، عبداله پور ، خانم بهرامی ، ذاکری ، خمسه
8کمیسیون تحویل پروژه هاخمسه ، خطمی ، عبداله پور
9کمیسیون ماده 77عبداله پور ، خمسه
10کمیسیون ترافیک و حفاریخطمی ، خمسه
11کمیسیون فضای سبزعبداله پور
12کمیسیون تبصره 20 ماده 55ذاکری ، خمسه ، خانم بهرامی
13کمیسیون مغایرتهای اساسیخطمی
14کمیسیون اداره دارایی و ثبتذاکری
15کمیسیون کتابخانه های عمومیخمسه
16کمیسیون نامگذاریخمسه
17نماینده در شورای شهرستان البرزخانم بهرامی